RAAMATUPIDAMISTEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Tallinnas, 01.01.2015.a

1. Mõisted
1.1. Klient – VT Raamatupidamisbüroo OÜ teenuse osutamise raamlepingu kaudulepingulistes suhetes olev juriidiline isik;
1.2. Täitja – VT Raamatupidamisbüroo OÜ;
1.3. Leping – Teenuste osutamise raamleping koos lisadega, mis on sõlmitud Kliendi jaTäitja vahel;
1.4. Teenus – Käesolevas üldtingimuste punktis 2. kirjeldatud teenused;
1.5. Hinnakiri – Täitja kehtiv hinnakiri, millega saate tutvuda siin.

2. Teenuse kirjeldus
2.1. Täitja osutab Kliendile raamatupidamisteenust lähtudes Kliendi poolt Täitjale esitatavastinformatsioonist ja dokumentidest ning vastavuses Eesti Vabariigi õigusaktidega.
2.2. Täitja poolt igakuiselt ja püsivalt osutatav Teenus sisaldab üldjuhul käesolevas punktisloetletud raamatupidamisteenuseid, kui ei ole kokku lepitud teisiti:
2.2.1. Bilanss (programmist väljatrükk) 1 kord kuus tellimisel;
2.2.2. Kasumiaruanne (programmist väljatrükk) 1 kord kuus tellimisel;
2.2.3. Ostu- ja müügireskontro väljatrükk tellimisel;
2.2.4. Töötasu arvestus 1 kord kuus;
2.2.5. Põhivara arvestus kord aastas;
2.2.6. Üksikisiku tulumaksu arvestus ja aruandlus maksuametile väljamaksele järgnevakuu 10. kuupäevaks;
2.2.7. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmaksu ja pensionikindlustuse arvestus jaaruandlus väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäevaks;
2.2.8. Kuu kokkuvõte riigimaksudest, mis kuuluvad tasumisele, s.h. on näidatud maksudetasumise tähtajad, tasumisele kuuluvad summad, ülekandekontod ja viitenumbrid;
2.2.9. Käibemaksu arvestus ja aruandlus 1 kord kuus;
2.2.10. Majandusaasta aruande koostamine;

3. Teenuse osutamise tingimused
3.1. Täitja kasutab Teenuse osutamiseks oma töövahendeid.
3.2. Täitja kohustub Teenuse osutamisel kasutama piisavat kvalifikatsiooni omavat tööjõudu.
3.3. Täitja nimetab Lepingu sõlmimisel, Lepingu täitmisel ja Teenuse osutamisel Kliendijaoks kontaktisiku(d) kirjaliku teatisega. Klient vormistab kirjalikul teatisel nimetatudisikud e-teenuse kasutajaks Maksu- ja Tolliametis. Kontaktisiku(te) muutumisest teavitabTäitja Klienti kirjalikult.
3.4. Klient kohustub esitama Täitjale dokumendid ja informatsiooni, mis on vajalik Teenuseosutamiseks. Eelmise kalendrikuu dokumentide esitamise viimane tähtaeg on järgmisekuu 5. tööpäev. Klient vastutab, et dokumendid ja informatsioon on tõesed ja esitatakse Teenuse osutamiseks õigeaegselt. Paranduste sisseviimisele kulunud aeg võib tuua kaasa täiendava arve. Dokumentide üleandmise kohtavormistatakse vajadusel vastav akt.
3.5. Klient kohustub teavitama Täitjat kõikidest Lepingu täitmist puudutavatest asjaoludest.
3.6. Täitja kohustub Teenuse osutamisel järgima seaduses sätestatud tähtaegu ning tagamaTeenuse osutamise selliselt, et seaduses sätestatud tähtaegu ei rikutaks. Täitja ei vastuta tähtaegade rikkumise eest juhul, kui tähtaegu on rikutud põhjusel, et Klient ei ole õigeaegselt esitanud Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.
3.7. Klient kohustub mitte looma töösuhteid otseselt ega kaudselt Täitja töötajaga Lepingukehtivuse ajal ja/või peale Lepingu lõppemist 6 (kuue) kuu jooksul. Kohustuse rikkumisekorral on Täitjal õigus nõuda leppetrahvi Hinnakirjas või Lepingu lisas määratletud raamatupidamisteenuse igakuise püsitasu 6 (kuue) kordses summas, kuid mitte vähemkui 3000 (kolmtuhat ) eurot.
3.8. Täitja kohustub osutama Teenust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas Eesti Raamatupidamistoimkonna juhenditele ja vastavuses ajakohaste seaduste tõlgendustega.