KIRJANPITOPALVELUN YLEISET EHDOT

Tallinnassa, 01.01.2015

1. Käsitteet
1.1. Asiakas – VT Raamatupidamisbüroo OÜ:n palvelun puitesopimuksen kautta sopimussuhteissa oleva juridinen henkilö;
1.2. Täyttäjä – VT Raamatupidamisbüroo OÜ;
1.3. Sopimus – Palvelujen tarjoamisen puitesopimus liitteineen, joka on solmittu Asiakkaan ja Täyttäjän välillä;
1.4. Palvelu – Tässä yleisten ehtojen kohdassa 2 kuvatut palvelut;
1.5. Hinnasto – Täyttäjän voimassa oleva hinnasto, johon voitte tutustua tässä.

2. Palvelun kuvaus
2.1. Täyttäjä tarjoaa Asiakkaalle kirjanpitopalvelua Asiakkaan Täyttäjälle antaman tiedon ja asiakirjojen perusteella, noudattaen Viron Tasavallan lainsäädäntöä.
2.2. Täyttäjän kuukausittainen ja pysyvästi tarjoama Palvelu sisältää yleisesti tässä kohdassa lueteltuja kirjanpitopalveluja, mikäli toisin ei ole sovittu:
2.2.1. Tase (tuloste ohjelmasta)1 kerta kuukaudessa tilattaessa;
2.2.2. Tulosraportti (tuloste ohjelmasta) 1 kerta kuukaudessa tilattaessa;
2.2.3. Osto- ja myyntireskontran tuloste 2 tilattaessa;
2.2.4. Palkkojen laskeminen 1 kerta kuukaudessa;
2.2.5. Peruspääoman laskeminen 1 kerta vuodessa;
2.2.6. Yksityishenkilön ansiotuloveron laskeminen ja raportointi verotoimistolle maksusuorituksen jälkeisen kuukauden 10. päiväksi;
2.2.7. Sosiaaliturvamaksun, työttömyysvakuutuksen ja eläkevakuutuksen laskeminen ja raportointi maksusuorituksen jälkeisen kuukauden 10. päiväksi;
2.2.8. Kuukauden yhteenveto maksettavista valtioveroista, samalla on annettu maksusuoritusten määräajat,maksettavat summat, pankkitilit ja viitenumerot;
2.2.9. Arvonlisäveron laskeminen ja raportointi 1 kerta kuukaudessa;
2.2.10. Vuosikertomuksen laatiminen;

3. Palvelun tarjoamisen ehdot
3.1. Palvelua tarjotessaan Täyttäjä käyttää omia työvälineitään
3.2. Täyttäjä velvoittuu Palvelua tarjotessaan käyttämään riittävää määrää pätevää työvoimaa.
3.3. Täyttäjä nimittää Asiakasta varten kirjallisesti yhteyshenkilön/-henkilöt Sopimuksen tekemisen aikana, Sopimusta täyttäessään ja palvelua tarjotessaan. Asiakas rekisteröi nimitetyt henkilöt e-palvelun käyttäjiksi Vero- ja Tullihallinnossa. Täyttäjä tekee Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen yhteishenkilön/-henkilöiden muuttumisesta.
3.4. Asiakas velvoittuu antamaan Täyttäjälle palvelun täyttämiseen tarvittavat asiakirjat sekä tiedon. Edellisen kalenterikuukauden asiakirjojen antamisen viimeinen määräaika on seuraavan kuukauden 5. työpäivä. Asiakas on vastuussa siitä, että asiakirjat ja tieto ovat totuudenmukaisia sekä että ne annetaan ajoissa Palvelun tarjoamiseksi. Oikaisujen kirjaamiseen kulunut aika voi aiheuttaa lisälaskun. Asiakirjojen luovuttamisesta laaditaan tarvittaessa virallinen säädös.
3.5. Asiakas velvoittuu ilmoittamaan Täyttäjälle kaikista Sopimuksen täyttämiseen liittyvistä asioista.
3.6. Täyttäjä velvoittuu Palvelua tarjotessaan noudattamaan laissa säädettyjä määräaikoja ja varmistamaan, ettei lakisääteisiä määräaikoja rikota. Täyttäjä ei ole vastuussa määräaikojen rikkomisesta tapauksissa, jossa määräaikojen rikkomisen syynä on se, että Asiakas ei ole antanut Palvelun tarjoamista varten tarvittavaa tietoa tai asiakirjoja ajoissa.
3.7.  Asiakas sitoutuu olemaan luomatta työsuhteita ei suoraan eikä välillisesti Täyttäjän työskentelijän kanssa Sopimuksen voimassaoloaikana ja/tai 6. (kuuden) kuukauden kuluessa Sopimuksen päätyttyä. Sitoutumuksen rikkomisen tapauksessa Täyttäjällä on okeus vaatia sopimussakkoa Hinnastossa tai Sopimuksen liitteessä määritellyn kirjanpidon kuukausittaisen kiinteän palkkion 6 (kuusi)kertaisena summana, mutta ei vähemmän kuin 3000 (kolme tuhatta) euroa.
3.8. Täyttäjä velvoittuu tarjoamaan Palvelua noudattaen Viron Tasavallassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien Viron Kirjanpitovaliokunnan säännöt sopusoinnissa ajankohtaisten lakien tulkitsemisen kanssa.